В този урок,ще видим как да обновим ядрото на линукс към по-нова версия.Разбира се това не означава винаги,че ще е по-стабилен от версията на ядрото която имаме,защото все още не е тестван достатъчно.
Преди да започнем,трябва да знаете,че съществува риск за унищожение на нашата система.Все пак старото ядро(kernel) се запазва и ако видим,че новото ядро е нестабилно можем да го премахнем много лесно.

Какво ще ни е необходимо?
1) Да имаме връзка към интернет предпочитаемо е връзка с кабел(ethernet).
2) Свободно място в домашната папка(home) горе-долу към 5GB.
3) Бая свободно време към 2~4 часа зависимост от възможностите на компютъра ви.

*Ако сме съгласни с горните неща продължаваме:

Първо правим инсталиране на пакетите който ще ни трябват.
Код:
sudo apt-get install git-core kernel-package fakeroot build-essential ncurses-dev
След това сме готови да продължим и стартираме следната команда:
Код:
cd && git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git
Изчакваме няколко минути да се свали сорс кода и въвеждаме следната команда.
Код:
cd linux
След това ще трябва да копираме файла на ядрото от на този който е на системата ни следователно въвеждаме командата.
Код:
cp /boot/config-`uname -r` .config
След това въвеждаме командата.
Код:
make oldconfig
Следователно ще ни зададе разни въпроси,ако не знаем какво трябва да отговорим най-хубавото и най-сигурно е да натискаме Enter или ако искаме да стане автоматично въвеждаме следната команда:
Код:
yes '' | make oldconfig
Ако искаме да направим някоя промяна въвеждаме командата:
Код:
make menuconfig
И правим промените който искаме.След това трябва да направим редактиране на скрипта въвеждаме командата.
Код:
sed -rie 's/echo "\+"/#echo "\+"/' scripts/setlocalversion
След това почистваме папката на сорс кода със следната команда.
Код:
make-kpkg clean
И за създаването на пакетите .deb задаваме(това ще отнеме много време) командата:
Код:
CONCURRENCY_LEVEL=`getconf _NPROCESSORS_ONLN` fakeroot make-kpkg --initrd --append-to-version=-10 kernel_image kernel_headers
С по-горната команда,ще създадем пакети с наименование примерно 2.6.39-rc2-10-10.00.Custom.deb
Така че,ако искаме променяме числото 10 променяме параметъра --append-to-version=-10 със съответното число,което искаме.
Ако искаме да променим наименованието на 10.00.Custom добавяме към командата параметъра --revision=КАКВОТО ИСКАМЕ

Когато свършим трябва да инсталираме пакетите .deb където са се създали преди това.Задаваме командати:
Код:
cd
Код:
sudo dpkg -i linux-*.deb
И накрая трябва да направим ядрото ни стартиращо(boot) за което стартираме командата.
Код:
cd /lib/modules
И след това ще ни потрябва резултата от командата:
Код:
ls
Където ще е подобна на това
2.6.32-30-generic 2.6.32-31-generic 2.6.39-rc2-10

И затова стартираме командата:
Код:
sudo update-initramfs -ck име_module_за_новото_ядро
Значи съответствие с нашия пример,ще трябва да въведем командата:
Код:
sudo update-initramfs -ck 2.6.39-rc2-10
И за накрая стартираме командата:
Код:
sudo update-grub


След това само остана да рестартираме и да се радваме на новия кернел.

Също така можем:
а) Ако за някоя причина искаме да премахнем горепосочения кернел.Влизаме в системата с различна версия на ядрото и от synaptic правим премахване на двата пакета примерно: linux-image-2.6.39-rc2-10 и linux-headers-2.6.39-rc2-10

b) Да намерим готови .deb пакети за нова версия на ядрото от тук


c) Източник на урока от WikiUbuntu